Zapytanie ofertowe: Usługi w zakresie wykonywania przeglądów technicznych oraz napraw bieżących sprzętu medycznego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni Szpital Powiatowy im. bł. Marty Wieckiej

Wersja do druku
Status: Rozstrzygnięty 02.02.2023, godz: 9:00 Sygnatura: DZ-271-2-2/ZO/2023

Zapytanie ofertowe: Usługi w zakresie wykonywania przeglądów technicznych oraz napraw bieżących sprzętu medycznego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni Szpital Powiatowy im. bł. Marty Wieckiej

Zamawiający zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie pn.:
Usługi w zakresie wykonywania przeglądów technicznych oraz napraw bieżących sprzętu medycznego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni Szpital Powiatowy im. bł. Marty Wieckiej.
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Przedmiotem Zamówienia jest świadczenie usług w zakresie wykonywania okresowych przeglądów technicznych, konserwacji oraz napraw sprzętu medycznego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej. Przedmiot Zamówienia został podzielony według następujących zadań:
1. Zadanie nr 1 – Lampy, łóżka, ssaki, inhalatory.
2. Zadanie nr 12 Lancentrony, Diatermie
3. Zadanie nr 14 Aparatura ultrasonograficzna
4. Zadanie nr 16 Aparatura endoskopowa II
5. Zadanie nr 17 Zestaw histeroskopowy, laparoskopowy z wyposażeniem (osprzęt)
6. Zadanie nr 18 Urządzenia do fizykoterapii
7. Zadanie nr 22 Sprzęt medyczny – pozostały
8. Zadanie nr 23 Aparatura Echokardiograficzna
9. Zadanie nr 25 Aparatura laboratoryjna I
10. Zadanie nr 28 Aparatura okulistyczna I
11. Zadanie nr 29 Aparatura okulistyczna II
12. Zadanie nr 30 Urządzenie do badania słuchu

MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY:
Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 25.01.2023 r. do godziny 13:00
pisemnie na adres Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy im. bł. Marty Wieckiej” ul. Krakowska 31; 32-700 Bochnia, Dziennik Podawczy – Sekretariat Dyrektora pokój nr 3 (koperta zaklejona, opisana Oferta cenowa na zadanie: Usługa w zakresie wykonywania przeglądów technicznych oraz napraw bieżących sprzętu medycznego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni Szpital Powiatowy im. bł. Marty Wieckiej – nie otwierać przed ……………. r. (należy wpisać obowiązujący (aktualny) termin składania ofert), liczy się data i godzina wpływu do Zamawiającego:
lub
•drogą elektroniczną, podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym lub podpisem zaufanym na adres zaopatrzenie@szpital-bochnia.pl, liczy się data i godzina wpływu do Zamawiającego.
dopuszcza się przesłanie skanu podpisanej oferty na adres zaopatrzenie@szpital-bochnia.pl, liczy się data i godzina wpływu do Zamawiającego, pod warunkiem dosłania oryginału w terminie dwóch dni od wskazanego powyżej
Oferta nie podpisana zostanie odrzucona.