~.~     ~.~     ~.~

INFORMACJA DLA STUDENTÓW PSYCHOLOGII PRAGNĄCYCH ODBYĆ PRAKTYKĘ W SZPITALU W BOCHNI

Zakładając nadrzędny nacisk na dobro i komfort Pacjenta w trakcie konsultacji psychologicznych prosimy o uwzględnienie kwestii filtra w postaci pewnych ograniczeń w trakcie procesu przyjmowania studentów na praktykę. Mając na uwadze specyfikę i wrażliwość pracy psychologa w szpitalu, towarzyszenie w trudnej sytuacji życiowej, chorobie, w lęku, w zagrożeniu zdrowia i życia, praktyki mogą odbywać studenci najwcześniej IV roku studiów psychologicznych po zdobyciu fundamentalnej wiedzy merytorycznej i zaliczeniu podstawowych modułów z wiedzy klinicznej i podstaw teoretycznych w zakresie procesu psychoterapeutycznego.

 

Z poważaniem,

Zespół psychologiczny

~.~

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej jest organizatorem praktyk studenckich i zawodowych dla studentów oraz uczniów publicznych i niepublicznych uczelni wyższych, szkół medycznych, zawodowych i innych organizacji uczestniczących w procesie kształcenia.

 

Warunkiem zorganizowania i przeprowadzenia zajęć praktycznych jest zawarcie umowy w sprawie prowadzenia praktyk studenckich jak i zawodowych ( załącznik nr 1 ) pomiędzy Szpitalem, Uczelnią/Podmiotem kierującym a Studentem/Uczniem oraz przedłożenie przed rozpoczęciem praktyk następujących dokumentów:

  • polisy ubezpieczeniowej od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW), w której Ubezpieczyciel gwarantuje zwrot udokumentowanych kosztów profilaktycznego leczenia po ekspozycji na krew i inny potencjalnie infekcyjny materiał w minimalnej wysokości 6 000 zł (słownie: sześć tysięcy).
  • polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej (OC)
  • ważnej książeczki do celów sanitarno – epidemiologicznym lub zaświadczenia lekarskiego do celów sanitarno – epidemiologicznych na czas trwania praktyki.

Szczegółowe informacje na temat praktyk można uzyskać w Dziale Kadr pod nr (14) 61 53 204.

Dokumenty do pobrania:

~.~     ~.~     ~.~

______________________________________________________________________

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli:

KLAUZULA ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpitalu Powiatowym” im. bł. Marty Wieckiej ul. Krakowska 31, 32-700 Bochnia.

  1. Świadomie i dobrowolnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych niezbędnych w procesie rekrutacji na stanowisko ……………………………………………………………………………………………………………
  2. Oświadczam, że zostałam/zostałem  poinformowana/poinformowany o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych, możliwości ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (w przypadku gdy uznam iż podane przeze mnie dane osobowe nie są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa).
  • Oświadczam, że zostałam/zostałem poinformowana/poinformowany o przysługującym mi prawie do wycofania w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie moich danych osobowych.

(Podstawa prawna: Ustawa  z dn. 10 maja 2018 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. poz. 1000)

_________________________________________________________________________