Strona głównaSzpitalProjekty i funudsze unijne

Projekty i funudsze unijne

Wersja do druku

logotyp5_małopolskie

MAŁOPOLSKA TARCZA ANTYKRYZYSOWA- PAKIET MEDYCZNY 3

22 kwietnia 2022 r. SP ZOZ w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej podpisał z Województwem Małopolskim umowę partnerską na rzecz wspólnej realizacji projektu pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny 3” planowanego do współfinansowania ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 9 Oś Priorytetowa Region Spójny Społecznie, Działanie 9.2 Usługi Społeczne i Zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi Społeczne i Zdrowotne w Regionie.

SP ZOZ w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej  otrzyma dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 978 645,79 zł na zakup  sprzętu dedykowanego walce z COVID-19, jak i sprzętu wykorzystywanego w rehabilitacji pocovidowej. W ramach tego projektu do Naszego Szpitala w najbliższym czasie trafi następujący sprzęt:  aparaty USG, aparaty EKG, kardiomonitory, centrala do kardiomonitorów,   wózki do przewożenia pacjentów, wózki anestezjologiczne, zamrażarka niskotemperaturowa, bronchoskop, cieplarkę, system wspomagania oddechu noworodka, a także łóżka szpitalne wraz z materacami.

Liderem projektu jest Województwo Małopolskie (Biuro Inwestycji Strategicznych)

 

unnamed

Testy antygenowe firmy Abbott / Roche

Szpital Powiatowy w Bochni otrzymał testy antygenowe firmy Abbott sfinansowane ze środków Unii Europejskiej przeznaczone dla pacjentów oraz personelu Szpitala.

Finansowane przez Unię Europejską. wyrażone poglądy i opinie są jednak wyłącznie poglądami autora(ów) i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy Unii Europejskiej lub Komisji. Ani Unia Europejska, ani Komisja nie mogą ponosić za nie odpowiedzialności.

04_zestawienie_power_rp_ue_efsProjekt  grantowy „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas Covid-19”- nabór II

 Finansowanie.  Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 5 Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.2 Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych.

Cel projektu.  Celem projektu jest ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia epidemii COVID-19 wśród pacjentów i pensjonariuszy oraz personelu zakładów opiekuńczo-leczniczych, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych, hospicjów oraz Domów Pomocy Społecznej. Projekt zakłada wypłatę dodatków do wynagrodzeń dla pracowników Oddziału Opiekuńczo-Leczniczego Szpitala w Bochni, za okres wrzesień-grudzień 2020 r.

Okres realizacji. Okres realizacji projektu od 1 maja 2020 r. do 31 sierpnia 2021 r.

 Wartość projektu.  Wartość otrzymanego grantu wynosi 82 886,48 zł, tj.  część A- dodatki do wynagrodzeń- 82 886,48 zł,

Procentowy udział finansowania kształtuje się następująco:
– środki europejskie 84,17 % wydatków kwalifikowanych Projektu
– dotacja celowa 15,83 % wydatków kwalifikowalnych Projektu.

 

 

logotyp5_małopolskie

MAŁOPOLSKA TARCZA ANTYKRYZYSOWA- PAKIET MEDYCZNY 2

5 listopada 2020 r. SP ZOZ w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej podpisał z Województwem Małopolskim umowę partnerską na rzecz wspólnej realizacji projektu pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny 2” planowanego do współfinansowania ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 9 Oś Priorytetowa Region Spójny Społecznie, Działanie 9.2 Usługi Społeczne i Zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi Społeczne i Zdrowotne w Regionie, którego celem jest wzmocnienie sektora ochrony zdrowia w związku z walką i zapobieganiem rozwojowi epidemii COVID-19.

SP ZOZ w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej  otrzyma dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 2 015 440,00 zł na zakup tomografu komputerowego oraz bramek dezynfekcyjnych ( 4 szt.)

Liderem projektu jest Województwo Małopolskie (Biuro Inwestycji Strategicznych)

04_zestawienie_power_rp_ue_efs

Projekt grantowy „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas Covid-19”

Finansowanie. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 5 Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 9.5 Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych.

Cel projektu. Celem projektu jest ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia epidemii COVID-19 wśród pacjentów i pensjonariuszy oraz personelu zakładów opiekuńczo-leczniczych, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych, hospicjów oraz Domów Pomocy Społecznej. Projekt obejmie swoim działaniem i wsparciem ponad 1.300 podmiotów w całej Polsce. Projekt zakłada wypłate dodatków do wynagrodzeń dla pracowników Oddziału Opiekuńczo-Leczniczego Szpitala w Bochni, za okres maj-sierpień 2020 r. oraz zakup środków ochrony indywidualnej oraz środków do dezynfekcji.
Okres realizacji. Okres realizacji projektu od 1 maja do 31 grudnia 2020 r.

Wartość projektu. Wartość otrzymanego grantu wynosi 95 641 ,51 zł, w tym: część A- dodatki do wynagrodzeń- 83 833,14 zł; część B –środki ochrony- 11 808,37 zł.
Procentowy udział finansowania kształtuje się następująco:
– środki europejskie 84,17 % wydatków kwalifikowanych Projektu
– dotacja celowa 15,83 % wydatków kwalifikowalnych Projektu

 

logotyp5_małopolskie

MAŁOPOLSKA TARCZA ANTYKRYZYSOWA- PAKIET SPOŁECZNY. BEZPIECZNY DOM

SP ZOZ w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej realizuje grant pn. Doposażenie Oddziału Opiekuńczo-Leczniczego  Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej   w środki ochrony indywidualnej niezbędne do przeciwdziałania epidemii COVID-19 

w ramach projektu „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Społeczny. Bezpieczny dom”.

Cele główny grantu: poprawa bezpieczeństwa pacjentów i pracowników SP ZOZ w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej  w związku z zagrożeniem i skutkami COVID-19.

Wartość grantu wynosi 44 000,00 zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego oraz 6 600,00 zł wkładu własnego.

Okres realizacji grantu: od 28.05.2020 r. do 31.12.2020 r.

W wyniku realizacji grantu  nastąpi doposażenie stanowisk pracy personelu Oddziału Opiekuńczo-Leczniczego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej oraz pacjentów w środki ochrony indywidualnej niezbędne do przeciwdziałania epidemii COVID-19.

Projekt „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Społeczny. Bezpieczny dom” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 9 Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne           i zdrowotne w Regionie.

Realizatorem projektu jest Województwo Małopolskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie.

 

logotyp5_małopolskie

MAŁOPOLSKA TARCZA ANTYKRYZYSOWA- PAKIET MEDYCZNY

1 938 091,92 zł

dla SP ZOZ w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej

5 maja br. SP ZOZ w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej podpisał z Województwem Małopolskim umowę partnerską na rzecz wspólnej realizacji projektu pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny” planowanego do współfinansowania ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 9 Oś Priorytetowa Region Spójny Społecznie, Działanie 9.2 Usługi Społeczne i Zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi Społeczne i Zdrowotne w Regionie.

Projekt obejmuje m.in. zakup usług i wszelkich wyrobów medycznych niezbędnych do zapobiegania, diagnostyki i zwalczania koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa małopolskiego.  Na realizację projektu Małopolska Tarcza Antykryzysowa- Pakiet Medyczny przeznaczono ok. 120 mln zł. dla małopolskich szpitali i jednostek zdrowia na sprzęt i wyposażenie niezbędne do skutecznej walki z pandemią.

W ramach projektu SP ZOZ w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej  zakupi sprzęt medyczny o wartości 698 091,92  zł, tj. respirator oraz aparat RTG, a także dwie karetki pogotowia wraz z wyposażeniem o wartości 1 240 000,00 zł.

EFRR_kolor-300dpi

MAŁOPOLSKI SYSTEM INFORMACJI MEDYCZNEJ (MSIM)

Nr projektu: RPMP.02.01.05-12-0228/18
Oś Priorytetowa 2. Cyfrowa Małopolska
Działanie 2.1 E-administracja i otwarte zasoby
Poddziałanie 2.1.5 E-usługi w ochronie zdrowia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Całkowity koszt projektu po stronie Partnera: 3 463 000,00 zł
w tym:
Kwota dofinansowania: 3 116 700,00 zł
Wkład własny szpitala:     346 300,00 zł

W dniu 13.06.2018 roku została podpisana Umowa o Partnerstwie pomiędzy Województwem Małopolskim a Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej na rzecz wspólnej realizacji Projektu pn. „Małopolski system Informacji Medycznej (MSIM)”.

Cel Projektu:

Zwiększenie dostępności i poprawa jakości e-usług świadczonych w sektorze ochrony zdrowia poprzez utworzenie i rozwój wspólnej platformy na poziomie regionalnym, umożliwiającej przetwarzanie i przesyłanie danych medycznych pomiędzy jednostkami medycznymi w rejonie.

Powyższy cel będzie realizowany poprzez cele szczegółowe, którymi są:

  • ujednolicenie i poprawa procesu gromadzenia danych i informacji medycznych,
  • zapewnienie uprawnionym podmiotom szybkiego dostępu do danych i informacji medycznych,
  • poprawa systemu obsługi pacjenta poprzez wzmocnienie potencjału wykorzystania e-usług w sektorze ochrony zdrowia.

Projekt ma również na celu doposażenie podmiotów leczniczych w sprzęt IT, aby umożliwić im wymianę elektronicznej dokumentacji medycznej.

Zakończenie projektu zaplanowane jest na rok 2023 r.

unia

Podpisano umowę na dofinansowanie remontu SOR

4,6 mln złotych otrzyma Szpital Powiatowy w Bochni na modernizację SOR. Dziś (15 czerwca) Jarosław Kycia, dyrektor lecznicy, a także Ludwik Węgrzyn, starosta powiatu bocheńskiego podpisali z Józefą Szczurek –Żelazko wiceministrem zdrowia umowę na dofinansowanie tego zadania.

Remont pochłonie 5,5 mln zł. Brakujące fundusze szpital dołoży z własnej kasy. Prace ruszą  jeszcze w czerwcu.

– Inwestycja obejmie rozbudowę oddziału. Zyskamy dodatkową przestrzeń do pracy. Po remoncie zamiast jednego łóżka monitorowanego wstępnej intensywnej terapii będą trzy – mówi Jarosław Kycia, dyrektor Szpitala Powiatowego w Bochni.

To jeszcze nie wszystko. Powstanie jeden triaż, z którego pacjenci będą kierowani do SOR lub opieki całodobowej stosownie do ich stanu zdrowia. Zdecydowanie ograniczy to kolejki, bo zwiększy się przepustowość oddziału. Będą też wygodne boksy, w których pacjenci będą mogli oczekiwać na przyjęcie.

W  ramach inwestycji  oddział  zostanie wyposażony w najnowocześniejszy sprzęt medyczny. Trafią tu między innymi: nowej generacji respiratory stacjonarne, zestawy do torakotomii, urządzenia do dializ w terapii nerko zastępczej.

Remont potrwa rok. Dyrekcja szpitala przekonuje, że inwestycja nie wpłynie na pracę SOR. Pacjenci będą przyjmowani bez przerwy. Prace budowlane będą tak prowadzone, by zminimalizować wszelkie uciążliwości.

– Remont oddziału ratunkowego to kolejny ważny projekt, który będzie służył wszystkim mieszkańcom naszego powiatu, bo to właśnie tam trafiają osoby w stanie bezpośredniego zagrożenia zdrowia i życia – mówi Ludwik Węgrzyn, starosta bocheński.

SOR w  Bochni  codziennie obsługuje około 80 pacjentów.

 

Wartość projektu: 5 468 213,32 PLN

Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 4 638 571,82 PLN

 

 Zgłaszanie nadużyć w POIiŚ 2014-2020

Instytucja Zarządzająca Programem Infrastruktura i Środowisko, przywiązuje szczególną wagę do zapewnienia realizacji projektów w ramach Programu w sposób:

  • etyczny,
  • jawny,
  • przejrzysty.

Przekazywane sygnały o nieprawidłowościach pozwolą na wprowadzenie odpowiednich środków zaradczych oraz przyczynią się do zapewnienia najwyższych standardów realizacji projektów unijnych.

W celu zgłoszenia nieprawidłowości należy:

Co należy zgłaszać
Podejrzenie nieprawidłowości, które dotyczą przedstawicieli instytucji wdrażających Program lub podmiotów realizujących projekty.

Zasady, jakimi Instytucja Zarządzająca Programem Infrastruktura i Środowisko kieruje się przy rozpatrywaniu przekazanych zgłoszeń:

  1. Każde zgłoszenie podlega ochronie przed udostępnieniem osobom nieuprawnionym. Informacje objęte zgłoszeniem, umożliwiające identyfikację osoby dokonującej zgłoszenie, będą chronione zarówno na etapie wyjaśniania sprawy, podczas prowadzenia ewentualnych działań zapobiegawczych, jak również w przyszłości i udostępniane wyłącznie uprawnionym urzędnikom oraz funkcjonariuszom odpowiednich służb.
  2. Wszelkie zgłoszenia będą skrupulatnie rozpatrywane zgodnie z wewnętrznymi procedurami Instytucji Zarządzającej Programem Infrastruktura i Środowisko oraz przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
  3. W przypadku wyrażenia chęci pozostania anonimowym przez osobę dokonującą zgłoszenia za pośrednictwem poczty elektronicznej, dokonywana będzie pełna anonimizacja zgłoszenia (ze zgłoszenia usunięte zostaną dane osobowe zgłaszającego i inne cechy pozwalające na identyfikację jego tożsamości) przed jej ewentualnym przekazaniem w celu wyjaśnienia sprawy.
  4. W przypadku zgłoszeń (głównie anonimowych), które będą niepełne i nie będzie możliwości uzupełnienia tych informacji, istnieje ryzyko, że takie Zgłoszenie nie będzie mogło zostać rozpatrzone.

~.~     ~.~     ~.~     ~.~     ~.~     ~.~     ~.~

EFRR_kolor-300dpi

Do końca 2019 roku zakończy się gruntowna modernizacja dwóch ważnych od

działów w szpitalu powiatowym w Bochni – chorób wewnętrznych oraz anestezjologii połączonej z intensywną terapią. W efekcie nie tylko uda się przebudować „łącznik” prowadzący między budynkami, ale też doposażyć oba oddziały w nowoczesny sprzęt. Umowę dotacyjną na unijne wsparcie w wysokości ok. 4,6 mln zł podpisali w poniedziałek wicemarszałek Stanisław Sorys oraz Jarosław Kycia, dyrektor szpitala powiatowego w Bochni. Wartość całego projektu wyniesie blisko 6 mln zł.

Szpital powiatowy w Bochni to kolejna placówka medyczna, która zostanie gruntownie wyremontowana dzięki środkom z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

– Na modernizacje i remonty w małopolskich szpitalach, a także zakup specjalistycznego sprzętu medycznego, zaplanowaliśmy w aktualnym regionalnym programie operacyjnym ponad 565 mln zł. Nie mam wątpliwości, że dzięki tym środkom pacjenci zyskają dostęp do opieki medycznej na jeszcze wyższym poziomie – i to bez konieczności dojazdu do większego miasta. Sporo z tych środków – tak jak w przypadku Bochni – trafi bowiem do szpitali powiatowych – podkreślał wicemarszałek Stanisław Sorys.

Unijna dotacja w wysokości ok. 4,6 mln zł pozwoli gruntownie zmodernizować szpital powiatowy w Bochni. Inwestycja obejmie oddziały: anestezjologii i intensywnej terapii, chorób wewnętrznych i pododdział kardiologiczny. Najważniejszą częścią zaplanowanych prac jest budowa „łącznika” pomiędzy dwoma budynkami szpitalnymi, w których mieszczą się wspomniane oddziały. W wyniku tego zwiększy się znacznie powierzchnia szpitala, a tym samym liczba obsługiwanych pacjentów i zakres świadczonych usług.

– Inwestycja jest o tyle istotna, że dotyczy ratowania życia i zdrowia tych najcięższych pacjentów, wymagających intensywnej terapii. W wyniku inwestycji zwiększy się bowiem liczba stanowisk intensywnej terapii, których przy tej skali działalności szpitala jest zdecydowanie za mało. Obecnie ze względu na brak wolnych miejsc często musimy transportować pacjentów do sąsiednich szpitali. Po zrealizowanej inwestycji takie sytuacje nie powinny mieć miejsca. Szpital będzie bowiem w pełni spełniał wytyczne rozporządzenia w sprawie standardu organizacyjnego opieki zdrowotnej w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii – mówi Jarosław Kycia, dyrektor szpitala powiatowego w Bochni.

To jednak nie wszystko – w ramach projektu zostanie też zakupiony nowoczesny sprzęt medyczny dla oddziałów bocheńskiego szpitala. Na intensywnej terapii pojawią się nowe łóżka, respiratory, pompy objętościowe, a także podnośnik elektryczny, który pomoże w bezpiecznym transporcie pacjentów.  Planuje się również zakup łóżka kąpielowego czy specjalnego systemu do ogrzewania poszkodowanych.

Unowocześnią się także oba oddziały chorób wewnętrznych. Dzięki jego rozbudowie przybędzie 6 sal jednoosobowych do izolowania chorych z chorobami zakaźnymi. To ważne, bo do tej pory były duże trudności z odseparowaniem takich pacjentów – często trzeba ich było transportować do innych placówek. Sporo zyskają również pacjenci kardiologiczni – na bocheńskim poddziale zostanie rozbudowana część rehabilitacyjna, w której do zdrowia będą wracać m.in. osoby po zawale.  W efekcie całość leczenia kardiologicznego będzie można odbyć w Bochni, bez konieczności wyjazdu do innych miast.

Od początku kadencji inwestujemy w ochronę zdrowia, a ten remont jest kolejnym elementem tego procesu. W zeszłym  roku  zrealizowaliśmy w szpitalu zadania inwestycyjne na kwotę 2 363 059,19zł  Obecnie jesteśmy w trakcie realizacji budowy nowej Pracowni endoskopii. Ten remont Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii to kolejny niezwykle ważny projekt, które będzie służył wszystkim mieszkańcom naszego powiatu, bo szpital  musi być miejscem przyjaznym  pacjentom, a to właśnie na szpitalny oddział ratunkowy bardzo często trafiają osoby w stanie bezpośredniego zagrożenia zdrowia, a nawet życia – zaznacza Ludwik Węgrzyn, starosta bocheński.

Należy dodać, że to nie jedyny projekt realizowany przez szpital w Bochni ze środków RPO WM na lata 2014-2020. Obecnie trwa przebudowa i modernizacja pracowni endoskopii wraz z wyposażeniem jej w nowoczesny sprzęt. Na to zadanie placówka otrzymała prawie 1,2 mln zł dofinansowania, a całkowita wartość projektu to prawie 1,5 mln zł.

~.~     ~.~     ~.~     ~.~     ~.~     ~.~     ~.~

EFRR_kolor-300dpi

Przebudowa i modernizacja Pracowni endoskopii Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej wraz z wyposażeniem w sprzęt medyczny.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Działania podejmowane w ramach projektu służą zwiększeniu dostępności diagnostyki chorób układu pokarmowego, a co za tym idzie wczesnej prewencji i leczeniu chorób nowotworowych układu pokarmowego. Zwiększeniu ulegnie szansa na wykrywanie chorób układu pokarmowego we wczesnym stadium.

W ramach realizacji projektu zostanie kompleksowo przebudowany i zmodernizowany zespół pomieszczeń po byłym Oddziale Porodowym, o powierzchni ok. 150 m2, mieszczący się na II piętrze budynku B Szpitala, do których zostanie przeniesiona Pracownia endoskopii. Zostaną stworzone dwa gabinety badań endoskopowych (Gabinet Kolonoskopii oraz Gabinet Gastroskopii i ERCP (endoskopowej cholangiopankreatografii wstecznej) z zapleczem w postaci poczekalni, pokoju obserwacji i wybudzenia pacjenta, pokoju badań opisowych. Powstanie zaplecze dla pacjentów zapewniające intymność przygotowania się przed i po badaniu (przebieralnia, łazienka, wc, kabina higieny osobistej). Powstanie zaplecze dla personelu medycznego (pokój socjalny) oraz zaplecze porządkowe (zmywalnia, brudownik). Zakres prac modernizacyjnych obejmie roboty ogólnobudowlane z wymianą instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej i klimatyzacji oraz instalacją gazów medycznych. W ramach realizacji projektu zostaną zakupione, zainstalowane oraz uruchomione niezbędne brakujące wyroby medyczne oraz wyposażenie towarzyszące.

Realizacja ww. zadań umożliwi uruchomienie w Szpitalu Powiatowym w Bochni nowoczesnej Pracownia endoskopii, w której będą wykonywane badania diagnostyczne, lecznicze oraz profilaktyczne chorób układu pokarmowego w warunkach ambulatoryjnych oraz w ramach udzielania świadczeń zdrowotnych na Oddziale Chirurgicznym.

Zakończenie realizacji Projektu ustala się na: 31.12.2018 r.

Dofinansowanie pochodzi ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 12. Infrastruktura Społeczna, Działanie 12.1. Infrastruktura Ochrony Zdrowia, Poddziałanie 12.1.3. Infrastruktura ochrony zdrowia o znaczeniu subregionalnym –SPR.

Wartość projektu: 1 483 639,47 PLN

Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 1 112 729,58 PLN

Dofinansowanie z budżetu państwa: 74 181,98 PLN

 

~.~     ~.~     ~.~     ~.~     ~.~     ~.~     ~.~

Blok P – Koncepcja Architektoniczna Rozbudowy Szpitala Powiatowego w Bochni

Pragniemy poinformowac Państwa, że w dniu 16.03.2009 został podpisany kontrakt z firmą ERBUD S.A. Oddział Rzeszów na budowę nowej części szpitala. Budowa przewidziana jest na lata 2009-2010

Lokalizacja:
Projektowany budynek jest kontynuacją inwestycji, która w pierwotnym zamierzeniu miała mieścić przychodnię specjalistyczną. Obecnie koncepcja zakłada posadowienie projektowanego budynku na istniejących fundamentach, przewiduje wykorzystanie istniejącej infrastruktury (w zakresie sieci Co, zaopatrzenia w energię elektryczną i innych), oraz zakłada budowę nowego wjazdu i parkingu od strony ul. Windakiewicza połączonych z budynkiem drogą i dojściem pieszym.

Rozwiązania funkcjonalno przestrzenne:
Projektowany budynek składa się z czterech kondygnacji. Wyposażony jest w dwie windy szpitalne, z których jedna służy wyłącznie jako komunikacja między traktem porodowym, a Oddziałem Położnictwa i Neonatologii.

Kolejne kondygnacje mieszczą ściśle ze sobą powiązane funkcje:

Niski parter:
Zadaszone wejście dla karetek i osób chorych, pomieszczenia techniczne, szatnie oraz pomieszczenia szkoły rodzenia.

Wysoki parter:
Izba przyjęć oraz oddział ginekologii.

1 piętro:
Trakt porodowy aseptyczny z salą cesarskich cięć oraz trzema salami porodowymi przystosowanymi do porodów rodzinnych, w tym jedną przystosowaną do porodów w wodzie, oraz trakt porodowy septyczny z jedną salą porodową oraz pokojem 2 łóżkowym w systemie „matka z dzieckiem”. Oba trakty porodowe klimatyzowane.

2 piętro:
Oddział położniczo- Neonatologiczny. Oddział ten zaprojektowany został w systemie rooming- in, wszystkie pokoje wyposażone zostaną w węzły sanitarne. Pokoje noworodków będą klimatyzowane.

Dzięki projektowanej przewiązce budynek będzie miał połączenie z pozostałymi oddziałami szpitala.

Źródła finansowania:
MRPO 7 802 694,40
Starostwo Powiatowe w Bochni 5 383 857,47
Sp ZOZ w Bochni „Szpital Powiatowy 3 511 204,13

Łączny koszt budowy wyniesie 16 697 756 zł

 

~.~     ~.~     ~.~     ~.~     ~.~     ~.~     ~.~

Budowa lądowiska dla helikopterów LPR

Wartość kontraktu wynosi 2 598 990,00 zł. 

Według przyjętego harmonogramu prac zakończenie realizacji projektu pn:„Budowa lądowiska dla helikopterów Lotniczego Pogotowia Ratunkowego usytuowanego na dachu budynku „A” Szpitala Powiatowego w Bochni przy ul. Krakowskiej 31” nastąpi w terminie do 15 listopada 2012r. Ostatecznie po uprzednich uzgodnieniach z projektantem oraz uzyskaniu zgody Instytucji Pośredniczącej- Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia zdecydowano o przyjęciu następującej koncepcji rozwiązań architektonicznych przyszłego lądowiska: Lądowisko stanowić będzie żelbetowa płyta w formie ośmiokąta o wymiarach 18,5mx18,5m, wyniesiona na wysokość około 15m ponad powierzchnią terenu. Płyta posiadać będzie dwie ewakuacyjne stalowe klatki schodowe oraz dźwig szpitalny (platformę) do transportu pacjentów na poziom obudowanego korytarza poniżej płyty lądowiska. Komunikację z Oddziałem Ratunkowym zapewni obudowany korytarz (kładka z doświetleniem naturalnym, możliwością wentylacji, oświetleniem) zaprojektowany pomiędzy płytą lądowiska, budynkiem administracji („A”), a oddziałem chirurgii urazowej i ortopedycznej znajdującym się na II piętrze budynku głównego szpitala („B”).
Dalej transport pacjenta odbywać się będzie jednym z dźwigów szpitalnych na blok operacyjny lub na parter budynku B gdzie poprzez hol pacjent zostanie przewieziony na Szpitalny Oddział Ratunkowy.

Płyta wyposażona będzie w system podgrzewania oparty o pompę ciepła, umożliwiający utrzymanie optymalnych warunków lądowania w okresie zimowym oraz instalację oświetlenia do lotów nocnych. Lądowisko przewidziane będzie dla helikopterów sanitarnych typu Eurocopter EC 135.

Beneficjent:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni
„Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej ul. Krakowska 31,
32-700 Bochnia;
www.szpital-bochnia.pl