Strona głównaInformacje dla pacjentaDeklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Wersja do druku

Deklaracja dostępności Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni – Szpital Powiatowy im. Bł. Marty Wieckiej

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni – Szpital Powiatowy im. Bł. Marty Wieckiej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni – Szpital Powiatowy im. Bł. Marty Wieckiej.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Brak opisów alternatywnych dla zdjęć i obrazków.
 • Część dokumentów PDF została opublikowana bez warstwy tekstowej.
 • Brak audio deskrypcji dla publikowanych materiałów.
 • Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Koordynator ds. dostępności: Magdalena Rodzaj – Biedroń
 • E-mail: bhp@szpital-bochnia.pl
 • Telefon: (14) 61 53 222
 • W sprawie dostępności cyfrowej: Tomasz Migda
 • E-mail: tomasz.migda@szpital-bochnia.pl
 • Telefon: (14) 61 53 264
 • Pełnomocnik ds. pacjenta: Monika Fischer
 • E-mail: mfischer@szpital-bochnia.pl
 • Telefon: (14) 61 53 357

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: STAROSTWO POWIATOWE W BOCHNI
 • Adres: ul. Kazimierza Wielkiego 3132-700 Bochnia
 • E-mail:powiat@bochnia.pl
 • Telefon:(14) 615 37 00

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 • Do budynku prowadzą trzy wejścia,
 • Do wejścia głównego dostępny jest podjazd dla osób niepełnosprawnych,
 • Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na parterze ,
 • W budynku są windy,
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a (z wyjątkiem Centrum Diagnostyki Obrazowej oraz Centrum Poradni Specjalistycznych)
 • W rejestracjach Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, Centrum Diagnostyki Obrazowej oraz Centrum Poradni Specjalistycznych zamontowane są pętle indukcyjne,

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

 • Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.
 • Na stronie internetowej zastosowano kolorystykę uwzględniając odpowiedni dobór kontrastów.
 • Mając na uwadze poprawę zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, oraz obowiązujące przepisy  informuję, że na teren Szpitala (oraz  wszystkie  placówki wchodzące w jego skład) osoby niepełnosprawne ruchowo, osoby niewidome i niedowidzące mają prawo wstępu w asyście psa przewodnika/asystenta. Zgodnie z przepisami pies asystujący powinien być wyposażony w uprzęż, powinien posiadać certyfikat potwierdzający statut psa asystującego i zaświadczenie potwierdzające wykonanie wymaganych szczepień weterynaryjnych.

Certyfikat psa asystującego zawiera m.in.:

– miejsce i datę wydania certyfikatu,

-numer i datę wpisu do rejestru prowadzonego przez Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych,

-rasę, imię oraz datę urodzenia psa,

-imię nazwisko osoby z niepełnosprawnością, której pies asystujący będzie służył,

– podstawę prawną wydania certyfikatu oraz pieczęć i podpis podmiotu wydającego certyfikat,

Każdy certyfikat posiada numer nadany przez podmiot prowadzący szkolenie.

Inne informacje i oświadczenia

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.
Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich www.rpo.gov.pl (http://www.rpo.gov.pl)