Osoba upoważniona przez pacjenta hospitalizowanego w Oddziale ma możliwość telefonicznego uzyskania informacji o jego stanie zdrowia. Kontakt możliwy w trybie całodobowym z zastrzeżeniem, iż telefony odbierane są w momencie dyspozycyjności lekarzy dyżurujących
tel: 608 424 068
Tel: 662 021 207

Szpitalny Oddział Ratunkowy został uruchomiony w 2002 r. – realizuje szeroki zakres działań, wstępnie diagnozując i lecząc osoby, które znalazły się w stanie nagłego zagrożenia życia lub zdrowia po wypadkach, urazach, zatruciach zarówno dorosłych jak i dzieci.

Praca na tym oddziale to gotowość do podjęcia natychmiastowych, szybkich i fachowych działań ze strony personelu medycznego, dlatego wymaga odpowiednich predyspozycji i umiejętności zawodowych od których niejednokrotnie zależy życie pacjenta. W związku z czym personel medyczny ciągle podnosi swoje kwalifikacje między innymi poprzez uczestnictwo w specjalizacjach, kursach kwalifikacyjnych, specjalistycznych z zakresu medycyny ratunkowej, anestezjologii i intensywnej terapii – dwie pielęgniarki z Oddziału uzyskały specjalizację z medycyny ratunkowej. Szerokie spektrum działań jakie realizuje oddział wymaga nie tylko fachowego personelu, który jest tutaj podstawą, ale także specjalistycznego sprzętu medycznego. Oddział został wyposażony w nowoczesną aparaturę medyczną, która służy przywracaniu i podtrzymywaniu podstawowych funkcji życiowych. Komfort pracy oddziału to także całodobowy dostęp do bazy diagnostycznej Szpitala oraz możliwość konsultacji specjalistycznych. W przypadkach w których istnieje konieczność przewiezienia pacjenta do ośrodka o wyższym poziomie referencyjności, dysponującym bardziej specjalistyczną aparaturą medyczną, oddział ratunkowy zabezpiecza transport sanitarny.

Ilość łóżek: 14

Wykaz świadczeń i procedur

Segregacja medyczna

Segregację medyczną przeprowadza pielęgniarka systemu, ratownik medyczny lub lekarz systemu. W wyniku przeprowadzonej segregacji medycznej, osobie w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego jest przydzielana jedna z kategorii pilności w pięciostopniowej skali, gdzie:

  • kolor czerwony oznacza natychmiastowy kontakt z lekarzem

Kolorem tym są oznakowani Pacjenci wymagający natychmiastowej stabilizacji podstawowych czynności życiowych, będący w bezpośrednim stanie zagrożenia życia

  • kolor pomarańczowy oznacza czas oczekiwania na pierwszy kontakt z lekarzem do 10 minut

Kolorem tym są oznakowani Pacjenci z wysokim ryzykiem bezpośredniego zagrożenia życia, niestabilni hemodynamicznie

  • kolor żółty oznacza czas oczekiwania na pierwszy kontakt z lekarzem do 60 minut

Kolorem tym są oznakowani Pacjenci, których stan wymaga rozszerzonej diagnostyki laboratoryjnej i obrazowej oraz stosowania farmakoterapii u chorego stabilnego hemodynamicznie

  • kolor zielony oznacza czas oczekiwania na pierwszy kontakt z lekarzem do 120 minut

Kolorem tym są oznakowani Pacjenci wydolni krążeniowo i oddechowo, których stan wymaga podstawowej diagnostyki laboratoryjnej i obrazowej oraz stosowania prostej terapii u chorego stabilnego hemodynamicznie

  • kolor niebieski oznacza czas oczekiwania na pierwszy kontakt z lekarzem do 240 minut

Kolorem tym oznakowani są Pacjenci których stan jest stabilny, którzy nie wymagają pilnego wdrożenia diagnostyki i leczenia

Osobom którym przydzielono kategorie pilności oznaczone kolorem zielonym lub niebieskim, mogą być skierowane ze Szpitalnego Oddziału Ratunkowego do miejsc udzielania świadczeń zdrowotnych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej:

  • do zadeklarowanego przez pacjenta lekarza POZ – od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 18:00
  • na dyżur nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej – w dni powszednie od godz. 18:00 do godz. 8:00 następnego dnia oraz w soboty, niedziele i święta całodobowo.

Decyzję o skierowaniu do podstawowej opieki zdrowotnej osób, którym przydzielono kategorie pilności oznaczone kolorem zielonym lub niebieskim podejmuje lekarz udzielający świadczeń w Oddziale Ratunkowym, w razie potrzeby po dodatkowej weryfikacji, dokonuje stosownej adnotacji w dokumentacji medycznej.

Zespoły Ratownictwa Medycznego

Zespoły Ratownictwa Medycznego funkcjonują w strukturze Szpitalnego Oddziału Ratunkowego od 2008 r.:

Narodowy Fundusz Zdrowia zakontraktował pięć podstawowych „P” Zespołów Ratownictwa Medycznego, które stacjonują w Bochni, Muchówce, Dziewinie oraz Trzcianie.

Do zadań zespołów ratownictwa medycznego należy:

  • udzielanie i organizowanie bezzwłocznej pomocy medycznej osobom, które uległy wypadkom, urazom, nagłym zachorowaniom, oraz nagłemu pogorszeniu stanu zdrowia skutkującemu zagrożeniem życia – w miejscu zdarzenia lub zamieszkania,
  • organizowanie oraz pomoc w akcjach ratowniczych w przypadku klęsk żywiołowych, katastrof i w innych masowych akcjach na terenie powiatu,
  • realizacja zadań wynikających z przepisów ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna to świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej. Udzielane są od poniedziałku do piątku w godzinach od 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz całodobowo w dni ustawowo wolne od pracy.

Z pomocy lekarza i pielęgniarki, w razie nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia pacjent może udać się po pomoc do dowolnego punktu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej niezależnie od miejsca zamieszkania oraz niezależnie od tego, do którego lekarza/pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) złożył swoją deklarację.

Punkt nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej mieści się na parterze Budynku C (przy Oddziale Ratunkowym).

Telefon kontaktowy: 14 61 53 377

Kadra Zwiń

Lekarz kierujący oddziałem:
lek. med. Jarosław Gucwa

Pielęgniarz Oddziałowy SOR:
Bartłomiej Czyż

Pielęgniarka Oddziałowa ZRM:
Barbara Przyborowska

Telefony Rozwiń

Centrala Szpitala/Rejestracja SOR: (14) 61 53 400
Triage: (14) 61 53 355
Obszar Segregacji: 662-021-207
Sala Obserwacyjna: (14) 61 53 378, 608 424 068
Sekretariat Oddziału: (14) 61 53 306