Przyjęcie do szpitala

Wersja do druku

Potwierdzenie prawa pacjenta

do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

 

Pacjent zgłaszający się do lekarza (w przychodni, szpitalu czy gabinecie lekarskim) powinien podać swój numer PESEL oraz potwierdzić swoją tożsamość jednym z wymienionych dokumentów:

 • dowodem osobistym;
 • paszportem;
 • prawem jazdy,
 • w przypadku dzieci objętych obowiązkiem szkolnym, do ukończenia 18. (osiemnastego) roku życia, należy okazać legitymację szkolną.

 

W przypadku dziecka do 3. (trzeciego) miesiąca życia, które nie ma jeszcze nadanego własnego numeru PESEL, prawo do świadczeń powinno zostać potwierdzone numerem PESEL rodzica lub opiekuna dziecka.

 

W oparciu o powyższe dane i dokumenty będzie możliwe niezwłoczne potwierdzenie przysługującego pacjentowi prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych poprzez system eWUŚ (Elektroniczna Weryfikacja Uprawnień Świadczeniobiorców).

 

W przypadku, gdy system eWUŚ nie potwierdza uprawnień pacjenta do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, a pacjentowi takie uprawnienie, zgodnie z jego wiedzą, przysługuje, wówczas można je potwierdzić za pomocą innych dokumentów, np.

 • zaświadczeniem z zakładu pracy;
 • legitymacją emeryta lub rencisty;
 • aktualnym zgłoszeniem do ubezpieczenia zdrowotnego.

 

W przypadku konieczności skorzystania ze świadczeń, gdy pacjent nie ma przy sobie żadnego z wymaganych powyżej dokumentów, ma on prawo złożyć stosowne oświadczenie o swoim prawie do świadczeń. Oświadczenie powinno zawierać w szczególności:

 • imię i nazwisko;
 • adres zamieszkania;
 • numer PESEL;
 • rodzaj dokumentu potwierdzającego tożsamość;
 • podstawę prawną do świadczeń.

 

W przypadku pacjentów małoletnich lub nieposiadających pełnej zdolności do czynności prawnych, oświadczenie, oprócz ich danych, powinno zawierać dodatkowo dane przedstawiciela lub opiekuna takich osób (imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL i rodzaj dokumentów potwierdzającego tożsamość).

 

 

Odmienne zasady dotyczą pacjentów posiadających prawo do świadczeń na podstawie tzw. przepisów unijnych, tj. określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (Dz. U. UE. L.2004.166.1, z późn. zm.), Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009 z dnia 16 września 2009 r., dotyczących wykonywania rozporządzenia (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (Dz. U. UE. L.2009. 284.1 z późn. zm.).

 

W przypadku ww. pacjentów prawo do świadczeń nie jest weryfikowane przez system eWUŚ, ale na podstawie jednego z wymienionych dokumentów wydanych przez instytucję innego państwa UE/EFTA (Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu):

 • Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ),
 • Certyfikatu Tymczasowo Zastępującego EKUZ,
 • Poświadczenia potwierdzającego prawo do świadczeń opieki zdrowotnej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • formularza E112/S2/S3,
 • formularza E123/DA1.

 

 

na podstawie www.nfz.gov.pl