Strona głównaOferty pracy

Oferty pracy

Wersja do druku

SP ZOZ w Bochni „Szpital Powiatowy” poszukuje osób na stanowisko:

~.~     ~.~     ~.~

SP ZOZ w Bochni „Szpital Powiatowy” informuje, że posiada wolne miejsca specjalizacyjne w dziedzinie chorób wewnętrznych

~.~     ~.~     ~.~

Lekarz w trakcie specjalizacji – Oddział Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Kardiologicznym

Wymagania:

 • lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie chorób wewnętrznych lub lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie kardiologii
 • mile widziane posiadanie uprawnień do badań USG,
 • umiejętność obsługi sprzętu medycznego,
 • sumienność, zaangażowanie.

Oferujemy:

 • Stabilność zatrudnienia,
 • Możliwość dalszego rozwoju i dokształcania w kursach,
 • Pracę w przyjaznej i miłej atmosferze,
 • Forma zatrudnienia do uzgodnienia.

Lekarz specjalista – Oddział Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Kardiologicznym

Wymagania:

 • lekarz specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych lub lekarz specjalista w dziedzinie kardiologii,
 • doświadczenie w pracy w Oddziale Wewnętrznym,
 • mile widziane posiadanie uprawnień do badań USG,
 • umiejętność obsługi sprzętu medycznego,
 • sumienność, zaangażowanie.

Oferujemy:

 • Stabilność zatrudnienia,
 • Możliwość dalszego rozwoju i dokształcania w kursach,
 • Pracę w przyjaznej i miłej atmosferze,
 • Forma zatrudnienia do uzgodnienia

Lekarz specjalista – Oddział Opiekuńczo-Leczniczy

Wymagania:

 • lekarz specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych lub specjalista w dziedzinie geriatrii,
 • umiejętność obsługi sprzętu medycznego,
 • sumienność, zaangażowanie.

Oferujemy:

 • Stabilność zatrudnienia,
 • Możliwość dalszego rozwoju i dokształcania w kursach,
 • Pracę w przyjaznej i miłej atmosferze,
 • Forma zatrudnienia do uzgodnienia.

~.~     ~.~     ~.~

Stanowisko: Pielęgniarka (2 etaty)

Miejsce pracy: Blok Operacyjny

Wymagania:

 • dyplom pielęgniarki,
 • prawo wykonywania zawodu,
 • mile widziane doświadczenie w pracy na Bloku Operacyjnym jako instrumentariuszka,
 • sumienność, zaangażowanie.

 Oferujemy:

 • stabilność zatrudnienia,
 • możliwość dalszego rozwoju i dokształcania w kursach,
 • pracę w przyjaznej i miłej atmosferze,
 • forma zatrudnienia do uzgodnienia.

~.~

Stanowisko: Lekarz specjalista w dziedzinie transfuzjologii klinicznej lub Diagnosta laboratoryjny posiadający tytuł specjalisty w dziedzinie transfuzjologii medyczej

Wymagania:

 • Lekarz specjalista w dziedzienie transfuzjologii klinicznej lub diagnosta laboratoryjny mający tytuł specjalisty w dziedzinie laboratoryjnej transfuzji medycznej posiadający zaświadczenie upoważniające do samodzielnego wykonywania i autoryzacji badań w zakresie immunologii transfuzyjnej wydane przez dyrektora jednej z jednostek organizacyjnych służby krwi,
 • Dwuletnie doświadczenie w wykonywaniu badań immunohematologicznych,
 • Sumienność, zaangażowanie.

Oferujemy:

 • Stabilność zatrudnienia,
 • Możliwość dalszego rozwoju i dokształcania w kursach,
 • Pracę w przyjaznej i miłej atmosferze,
 • Forma zatrudnienia do uzgodnienia.

~.~     ~.~     ~.~

_________________________________________________________________________

Prosimy wysłać aplikację na adres: jbinkowska@szpital-bochnia.pl, jwasniowska@szpital-bochnia.pl lub skontaktować się telefonicznie
pod numerem: (14) 61 53 204.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli:

KLAUZULA INFORMACYJNA

dla kandydatów do pracy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpitalu Powiatowym” im. bł. Marty Wieckiej

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych  w  związku  z  przetwarzaniem danych  osobowych  i  w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO w celu spełnienia obowiązku informacyjnego informujemy, że:

 • Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej, ul. Krakowska 31, 32-700 Bochnia, adres e-mail: administracja@szpital-bochnia.pl, numer telefonu: (14) 61 53 201, NIP: 868-16-04-021, REGON: 000304349.
 • W SPZOZ w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł Marty Wieckiej wyznaczono Inspektora ochrony danych, z którym możecie się Państwo kontaktować, we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, pod adresem e-mail: iodo@szpital-bochnia.pl lub przesyłając korespondencję na adres siedziby Administratora.
 • Pana/Pani dane  osobowe  przetwarzane  będą  w  celu  realizacji procesu  rekrutacji prowadzonego przez SPZOZ w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł Marty Wieckiej.
 • Podstawą prawną przetwarzania przez Administratora Pana/Pani danych osobowych w zakresie procesu rekrutacji jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli wyrażona dobrowolnie przez Pana/Panią zgoda, ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 108 tj.) – w  szczególności art. 221  1 – art. 6 ust. 1 lit. c.
 • Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji oraz przez okres 6 miesiąca po zakończeniu danego procesu rekrutacji.
 • Pana/Pani dane nie będą przekazywane innym podmiotom.
 • Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do danych, prawo do sprostowania, prawo do zapomnienia, prawo do przenoszenia danych osobowych oraz prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
 • Nie przysługuje Panu/Pani prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, z uwagi na fakt, że podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia 2016/679, w zakresie przetwarzania danych objętego zgodą oraz art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia 2016/679, w zakresie przetwarzania danych wynikającego z wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także prawo do przenoszenia danych w zakresie przetwarzania danych objętego zgodą, z uwagi na fakt, iż dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany;
 • Z praw powyższych, może Pani/ Pan skorzystać, składając odpowiedni wniosek – na adres korespondencyjny podany w pkt 1), mailowo lub listownie do Inspektora Ochrony Danych na adres: adres e – mail: iodo@szpital-bochnia.pl lub adres korespondencyjny:  Inspektor Ochrony Danych Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej, ul. Krakowska 31, 32-700 Bochnia lub osobiście w siedzibie SPZOZ w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł Marty Wieckiej znajdującej się pod adresem wskazanym w pkt 1).
 • Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędy Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
 • W przypadku przetwarzania dokonywanego na podstawie zgody w każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych,  ale  cofnięcie  zgody  nie  wpływa  na  zgodność z prawem  przetwarzania,  którego  dokonano  na  podstawie zgody  przed jej wycofaniem. Zgoda może być każdorazowo cofnięta w taki sam sposób w jaki została wyrażona, w szczególności poprzez złożenie odpowiedniego oświadczenia na adres korespondencyjny podany w pkt 1), mailowo lub listownie do Inspektora Ochrony Danych na adres: adres e-mail: iodo@szpital-bochnia.pl lub adres korespondencyjny:  Inspektor Ochrony Danych Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej, ul. Krakowska 31, 32-700 Bochnia lub osobiście w siedzibie znajdującej się pod adresem wskazanym w pkt 1).
 • Podanie danych jest dobrowolne, ale stanowi warunek konieczny do wzięcia udziału w procesie rekrutacji. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwi rozpatrzenie kandydatury.
 • Pana/Pani dane nie będą podlegały przetwarzaniu w zakresie zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym nie będą podlegały profilowaniu.
 • Pana/Pani dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.(Podstawa prawna: Ustawa  z dn. 10 maja 2018 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. poz. 1000)