zapytanie ofertowe – Dostawa stolarki aluminiowej dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni Szpital Powiatowy im. bł. Marty Wieckiej

Wersja do druku

Warning: date() expects parameter 2 to be long, array given in /home/klient.dhosting.pl/itszpital/szpital-bochnia.pl/public_html/wp-content/themes/szpital-bochnia/includes/views/single/single-public_order.php on line 37

Warning: date() expects parameter 2 to be long, array given in /home/klient.dhosting.pl/itszpital/szpital-bochnia.pl/public_html/wp-content/themes/szpital-bochnia/includes/views/single/single-public_order.php on line 38
Status: Rozstrzygnięty , godz: Sygnatura: DZ-271-2-3/ZO/2024

Zamawiający zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie pn.: Dostawa stolarki aluminiowej dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni Szpital Powiatowy im. bł. Marty Wieckiej

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Przedmiotem zamówienia jest Dostawa stolarki aluminiowej wraz z montażem w Dziale IT Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni Szpital Powiatowy im. bł. Marty Wieckiej

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia zawiera – Specyfikacja techniczna – załącznik nr 1A do zaproszenia.

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA STAWIANE WYKONAWCOM
Szczegółowe wymagania dotyczące realizacji przedmiotu Zamówienia i zasad współpracy między Zamawiającym a Wykonawcą określa załącznik nr 2 do zaproszenia do złożenia oferty cenowej – projekt umowy.
Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy.

Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji jakości na Stolarkę wraz montażem – minimum 24 miesiące miesięcy licząc od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego

MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY:
Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 29.01.2024 r. godzina 13:00
• pisemnie na adres Samodzielny Publiczny Zakłady Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy im. bł. Marty Wieckiej” ul. Krakowska 31; 32-700 Bochnia, Dziennik Podawczy – Sekretariat Dyrektora pokój nr 3 (koperta zaklejona, opisana Dostawa stolarki aluminiowej dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni Szpital Powiatowy im. bł. Marty Wieckiej
– nie otwierać przed ……………. r. (należy wpisać obowiązujący (aktualny) termin składania ofert), koperta powinna zwierać nazwę i adres Wykonawcy wraz numerem telefonu, liczy się data i godzina wpływu do Zamawiającego:
lub
• drogą elektroniczną, podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym lub podpisem zaufanym na adres zaopatrzenie@szpital-bochnia.pl, liczy się data i godzina wpływu do Zamawiającego.
dopuszcza się przesłanie skanu podpisanej oferty na adres zaopatrzenie@szpital-bochnia.pl, liczy się data i godzina wpływu do Zamawiającego, pod warunkiem dosłania oryginału w terminie dwóch dni od wskazanego powyżej terminu.
Oferta nie podpisana zostanie odrzucona.

Dodatkowe materiały: