zapytanie ofertowe: Dostawa sprzętu oraz środków do utrzymania czystości Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni Szpital Powiatowy im. bł. Marty Wieckiej

Wersja do druku
Status: Rozstrzygnięty 18.03.2024, godz: 0:00 Sygnatura: DZ-271-2-5/ZO/2024

Zamawiający zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie pn.: Dostawa sprzętu oraz środków do utrzymania czystości Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni Szpital Powiatowy im. bł. Marty Wieckiej
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Przedmiotem Zamówienia jest Dostawa sprzętu oraz środków do utrzymania czystości (dalej jako Towar) dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni Szpital Powiatowy im. bł. Marty Wieckiej.
Przedmiot Zamówienia został podzielony według następujących pakietów:
Pakiet nr 1 – Środki do utrzymania czystości
Pakiet nr 2 – Akcesoria do przygotowania pola operacyjnego
MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY:
Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 08.03.2024 r. godzina 13:00

pisemnie na adres Samodzielny Publiczny Zakłady Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy im. bł. Marty Wieckiej” ul. Krakowska 31; 32-700 Bochnia, Dziennik Podawczy – Sekretariat Dyrektora pokój nr 3 (koperta zaklejona, opisana Dostawa sprzętu oraz środków do utrzymania czystości dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni Szpital Powiatowy im. bł. Marty Wieckiej
– nie otwierać przed ……………. r. (należy wpisać obowiązujący (aktualny) termin składania ofert), koperta powinna zwierać nazwę i adres Wykonawcy wraz numerem telefonu, liczy się data i godzina wpływu do Zamawiającego:
lub

drogą elektroniczną, podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym lub podpisem zaufanym na adres zaopatrzenie@szpital-bochnia.pl, liczy się data i godzina wpływu do Zamawiającego.
dopuszcza się przesłanie skanu podpisanej oferty na adres zaopatrzenie@szpital-bochnia.pl, liczy się data i godzina wpływu do Zamawiającego, pod warunkiem dosłania oryginału w terminie dwóch dni od wskazanego powyżej terminu.
Oferta nie podpisana zostanie odrzucona.

Dodatkowe materiały: