Zapytanie ofertowe: Dostawa materiałów szewnych oraz siatek chirurgicznych i ginekologicznych dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni Szpital Powiatowy im. bł. Marty Wieckiej.

Wersja do druku

Warning: date() expects parameter 2 to be long, array given in /home/klient.dhosting.pl/itszpital/szpital-bochnia.pl/public_html/wp-content/themes/szpital-bochnia/includes/views/single/single-public_order.php on line 37

Warning: date() expects parameter 2 to be long, array given in /home/klient.dhosting.pl/itszpital/szpital-bochnia.pl/public_html/wp-content/themes/szpital-bochnia/includes/views/single/single-public_order.php on line 38
Status: Rozstrzygnięty , godz: Sygnatura: DZ-271-2-2/ZO/2023

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Przedmiotem jest : Dostawa materiałów szewnych oraz siatek chirurgicznych i ginekologicznych dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni Szpital Powiatowy im. bł. Marty Wieckiej.

Przedmiot Zamówienia został podzielony według następujących pakietów:
Pakiet nr 1 – Nici niewchłanialne
Pakiet nr 2 – Klej do mocowania siatek przepuklinowych

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Szczegółowy opis i zakres Przedmiotu Zamówienia zawiera załącznik nr 1A do ZO, tj. Formularz asortymentowy – Szczegółowa Oferta Cenowa

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA STAWIANE WYKONAWCOM
Wymagania dotyczące warunków realizacji Przedmiotu Zamówienia i zasad współpracy między Zamawiającym a Wykonawcą zostały zawarte w załączniku nr 2 – projektowane postanowienia umowy
Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość oraz zgodność z ustaleniami jakościowymi określonymi dla przedmiotu Zamówienia.
Zamówienie obejmuje koszty transportu do siedziby Zamawiającego.
Warunki płatności zostały opisane w projekcie umowy. Termin płatności – 60 dni licząc od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.

MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY:
Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 09.01.2024r. do godziny 13:00 liczy się data i godzina wpływu do Zamawiającego
pisemnie na adres Samodzielny Publiczny Zakłady Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy im. bł. Marty Wieckiej” ul. Krakowska 31; 32-700 Bochnia, Dziennik Podawczy – Sekretariat Dyrektora pokój nr 3 (koperta zaklejona, opisana Dostawa materiałów szewnych oraz siatek chirurgicznych i ginekologicznych dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni Szpital Powiatowy im. bł. Marty Wieckiej.
• – nie otwierać przed ……………. r. (należy wpisać obowiązujący (aktualny) termin składania ofert):
lub
• drogą elektroniczną, podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, na adres zaopatrzenie@szpital-bochnia.pl, liczy się data i godzina wpływu do Zamawiającego.
dopuszcza się przesłanie skanu podpisanej oferty na adres zaopatrzenie@szpital-bochnia.pl pod warunkiem dosłania oryginału w terminie dwóch dni od wskazanego powyżej
Oferta nie podpisana zostanie odrzucona.

Dodatkowe materiały: