Dostawa ryb i mrożonek dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni Szpital Powiatowy im. bł. Marty Wieckiej

Wersja do druku
Status: Rozstrzygnięty 22.04.2024, godz: 13:00 Sygnatura: DZ-271-2-8/ZO/2024

Szanowni Państwo,

Zamawiający zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie pn.: Dostawa ryb i mrożonek dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni Szpital Powiatowy im. bł. Marty Wieckiej

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Przedmiotem zamówienia Dostawa ryb i mrożonek dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni Szpital Powiatowy im. bł. Marty Wieckiej

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia zawiera załącznik nr 1A do Zapytania Ofertowego – Formularz asortymentowy – szczegółowa oferta cenowa

MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY:
Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 22.04.2024 r. godzina 13:00
• pisemnie na adres Samodzielny Publiczny Zakłady Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy im. bł. Marty Wieckiej” ul. Krakowska 31; 32-700 Bochnia, Dziennik Podawczy – Sekretariat Dyrektora pokój nr 3 (koperta zaklejona, opisana Dostawa ryb i mrożonek dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni Szpital Powiatowy im. bł. Marty Wieckiej
– nie otwierać przed ……………. r. (należy wpisać obowiązujący (aktualny) termin składania ofert), koperta powinna zwierać nazwę i adres Wykonawcy wraz numerem telefonu, liczy się data i godzina wpływu do Zamawiającego:
lub
• drogą elektroniczną, podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym lub podpisem zaufanym na adres zaopatrzenie@szpital-bochnia.pl, liczy się data i godzina wpływu do Zamawiającego.
dopuszcza się przesłanie skanu podpisanej oferty na adres zaopatrzenie@szpital-bochnia.pl, liczy się data i godzina wpływu do Zamawiającego, pod warunkiem dosłania oryginału w terminie dwóch dni od wskazanego powyżej terminu.
Oferta nie podpisana zostanie odrzucona.

Dodatkowe materiały: