Dostawa produktów leczniczych dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni Szpital Powiatowy im. bł. Marty Wieckiej

Wersja do druku
Status: Rozstrzygnięty 20.05.2024, godz: 13:00 Sygnatura: DZ-271-2-12/ZO/2024

Szanowni Państwo,

Zamawiający zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie pn.:
Dostawa produktów leczniczych dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni Szpital Powiatowy im. bł. Marty Wieckiej

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Przedmiotem Zamówienia jest:
Dostawa produktów leczniczych (płyny infuzyjne II, płyn do irygacji) dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni Szpital Powiatowy im. bł. Marty Wieckiej

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Szczegółowy opis i zakres Przedmiotu Zamówienia zawiera załącznik nr 1A do Zapytania Ofertowego, tj. Formularz asortymentowy – Szczegółowa Oferta Cenowa

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA STAWIANE WYKONAWCOM
Wymagania dotyczące warunków realizacji Przedmiotu Zamówienia i zasad współpracy między Zamawiającym a Wykonawcą zostały zawarte w załączniku nr 2 – projektowane postanowienia umowy.
Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy.
Warunki płatności zostały zawarte w załączniku nr 2 – projektowane postanowienia umowy.

INFORMACJE DODATKOWE
Ilekroć w treści zaproszenia wskazano akty prawne należy przyjąć, że zostały one przywołane w brzmieniu aktualnym na dzień wszczęcia przedmiotowego postępowania.
Warunki płatności zostały opisane w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 2 do zaproszenia.

MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY:
Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 20.05.2024 r. godzina 13:00
• pisemnie na adres Samodzielny Publiczny Zakłady Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy im. bł. Marty Wieckiej” ul. Krakowska 31; 32-700 Bochnia, Dziennik Podawczy – Sekretariat Dyrektora pokój nr 3 (koperta zaklejona, opisana Dostawa produktów leczniczych dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni Szpital Powiatowy im. bł. Marty Wieckiej
– nie otwierać przed ……………. r. (należy wpisać obowiązujący (aktualny) termin składania ofert), koperta powinna zwierać nazwę i adres Wykonawcy wraz numerem telefonu, liczy się data i godzina wpływu do Zamawiającego:
lub
• drogą elektroniczną, podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym lub podpisem zaufanym na adres zaopatrzenie@szpital-bochnia.pl, liczy się data i godzina wpływu do Zamawiającego.
dopuszcza się przesłanie skanu podpisanej oferty na adres zaopatrzenie@szpital-bochnia.pl, liczy się data i godzina wpływu do Zamawiającego, pod warunkiem dosłania oryginału w terminie dwóch dni od wskazanego powyżej terminu.
Oferta nie podpisana zostanie odrzucona.