Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek, urządzeń wielofunkcyjnych dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni Szpital Powiatowy im. bł. Marty Wieckiej.

Wersja do druku
Status: Rozstrzygnięty 13.05.2024, godz: 13:00 Sygnatura: DZ-271-2-11/ZO/2024

Zamawiający zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie pn: Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek, urządzeń wielofunkcyjnych dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni Szpital Powiatowy im. bł. Marty Wieckiej

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Przedmiotem zamówienia jest Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek, urządzeń wielofunkcyjnych dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni Szpital Powiatowy im. bł. Marty Wieckiej.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia zawiera załącznik nr 1A do Zapytania Ofertowego – Formularz asortymentowy – szczegółowa oferta cenowa.

MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY:
Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 13.05.2024 do godziny 13.00
• pisemnie na adres Samodzielny Publiczny Zakłady Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy im. bł. Marty Wieckiej” ul. Krakowska 31; 32-700 Bochnia, Dziennik Podawczy – Sekretariat Dyrektora pokój nr 3 (koperta zaklejona, opisana
NAZWA WYKONAWCY…………………………….
ADRES WYKONAWCY………………….……….
NUMER TELEFONU…………………………..
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek, urządzeń wielofunkcyjnych dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni Szpital Powiatowy im. bł. Marty Wieckiej – nie otwierać przed ……………. r. (należy wpisać obowiązujący (aktualny) termin składania ofert), liczy się data i godzina wpływu do Zamawiającego:
lub
• drogą elektroniczną, podpisaną kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym na adres zaopatrzenie@szpital-bochnia.pl, liczy się data i godzina wpływu do Zamawiającego.
dopuszcza się przesłanie skanu podpisanej oferty na adres zaopatrzenie@szpital-bochnia.pl, liczy się data i godzina wpływu do Zamawiającego, po warunkiem dosłania oryginału w terminie dwóch dni od wskazanego powyżej.
Oferta nie podpisana zostanie odrzucona.

Dodatkowe materiały: