Dostawa systemu do tworzenia elektronicznej dokumentacji medycznej dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej

Wersja do druku
Status: Rozstrzygnięty 12.07.2021, godz: 9:00 Sygnatura: DZ-271-2-7/2021

Zamawiający zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie pn.:
Dostawa systemu do tworzenia elektronicznej dokumentacji medycznej dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej
MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY:
Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 07.07.2021 do godziny 13.00
• pisemnie na adres Samodzielny Publiczny Zakłady Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy im. bł. Marty Wieckiej” ul. Krakowska 31; 32-700 Bochnia, Dziennik Podawczy – Sekretariat Dyrektora pokój nr 3 (koperta zaklejona, opisana
NAZWA WYKONAWCY…………………………….
ADRES WYKONAWCY………………….……….
NUMER TELEFONU…………………………..
Dostawa systemu do tworzenia elektronicznej dokumentacji medycznej dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej – nie otwierać przed ……………. r. (należy wpisać obowiązujący (aktualny) termin składania ofert), liczy się data i godzina wpływu do Zamawiającego:
lub
• drogą elektroniczną, podpisaną kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym na adres zaopatrzenie@szpital-bochnia.pl, liczy się data i godzina wpływu do Zamawiającego.
dopuszcza się przesłanie skanu podpisanej oferty na adres zaopatrzenie@szpital-bochnia.pl, liczy się data i godzina wpływu do Zamawiającego, po warunkiem dosłania oryginału w terminie dwóch dni od wskazanego powyżej.

Dodatkowe materiały: