Strona głównaAktualnościOstatnie w czteroletniej kadencji (2011 – 2015 r.) posiedzenie Rady Społecznej Szpitala Powiatowego w Bochni

Ostatnie w czteroletniej kadencji (2011 – 2015 r.) posiedzenie Rady Społecznej Szpitala Powiatowego w Bochni

Wersja do druku
małe_logo
26 czerwca 2015r.

W piątek 19.06.2015 r. odbyło się ostatnie w czteroletniej kadencji (2011 – 2015 r.) posiedzenie Rady Społecznej Szpitala Powiatowego w Bochni. Podczas obrad starosta podziękował wszystkim członkom za dotychczasową pracę na rzecz bocheńskiej placówki.

W skład rady oprócz starosty wchodzili: Wojciech Pietras -przedstawiciel wojewody, Józef Słonina, Jerzy Błoniarz, Józef Nowak, Tadeusz Lis, Jan Kulig, Tomasz Gromala, Wacław Woźnicki, Krzysztof Kołodziejczyk, Aleksander Rzepecki, Wiesław Cholewa.
W posiedzeniach udział brali również przedstawiciele organizacji związkowych działających w szpitalu.
W myśl ustawy o działalności leczniczej rada społeczna jest organem inicjującyn
i opiniodawczym podmiotu tworzącego, ma także głos doradczy. Nowa rada wybrana zostanie podczas najbliższej sesji Rady Powiatu w Bochni.
Zgodnie z art. 48. 1 w/w ustawy do zadań rady społecznej należy:
1) przedstawianie podmiotowi tworzącemu wniosków i opinii w sprawach:
a) zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego,
b) związanych z przekształceniem lub likwidacją, rozszerzeniem lub ograniczeniem działalności,
c) przyznawania kierownikowi nagród,
d) rozwiązania stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej z kierownikiem,
2) przedstawianie kierownikowi wniosków i opinii w sprawach:
a) planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego,
b) rocznego sprawozdania z planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego,
c) kredytów bankowych lub dotacji,
d) podziału zysku,
e) zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego,
f) regulaminu organizacyjnego;
3) dokonywanie okresowych analiz skarg i wniosków wnoszonych przez pacjentów, z wyłączeniem spraw podlegających nadzorowi medycznemu;
4) opiniowanie wniosku w sprawie czasowego zaprzestania działalności leczniczej;
5) wykonywanie innych zadań określonych w ustawie i statucie.

Zobacz całą galerię