Strona głównaInformacje dla pacjentaZasady udostępniania dokumentacji medycznej

Zasady udostępniania dokumentacji medycznej

Wersja do druku

ZASADY UDOSTĘPNIANIA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

INFORMACJE DLA PACJENTA

 

SPZOZ w Bochni „Szpital Powiatowy” im. Bł. Marty Wieckiej udostępnia dokumentację medyczną Pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu lub osobie upoważnionej przez Pacjenta w sposób i na zasadach określonych w Ustawie o działalności leczniczej (Dz. U. 2016, poz. 1638, tekst jednolity z późn. zm..) oraz Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 roku w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów  dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U. 2015, poz. 2069)

 

Formy udostępniania dokumentacji medycznej:

  • do wglądu w siedzibie Szpitala
  • poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów, kopii
  • poprzez wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru, z zastrzeżeniem zwrotu po jej wykorzystaniu, jeżeli uprawniony organ lub podmiot żąda udostępnienia oryginałów tej dokumentacji

 

  1. Pacjent, osoba upoważniona do otrzymywania kopii dokumentacji medycznej archiwalnej, zwraca się do Dyrektora SPZOZ w Bochni „Szpital Powiatowy” im. Bł. Marty Wieckiej z pisemnym wnioskiem (druk do pobrania na stronie internetowej szpitala, w Ruchu Chorych lub w rejestracjach poradni)) lub odrębnym pismem złożonym  lub przesłanym na Dziennik Podawczy o wydanie kopii przez Ruch Chorych.
  2. Kopie dokumentacji medycznej wydawane są przez pracowników Ruchu Chorych po przedstawieniu pisemnej prośby, pozytywnie zaopiniowanej przez Dyrektora SPZOZ w Bochni „Szpital Powiatowy” im. Bł. Marty Wieckiej oraz wniesieniu opłaty w Kasie SPZOZ w Bochni „Szpital Powiatowy” im. Bł. Marty Wieckiej
  3. Wydanie kopii następuje w terminie do 7 dni od daty złożenia wniosku.
  4. Wydanie kopii dokumentacji medycznej musi być potwierdzone podpisem wydającego
    i odbierającego oraz datą wydania. Dokumenty można odebrać w Ruchu Chorych – Pawilon D, Parter, od poniedziałku do piątku w godzinach 07.30-15.05, osobiście lub poprzez osobę wskazaną w upoważnieniu (pełnoletnią) po okazaniu dowodu tożsamości.
  5. Zasady odpłatności za pozyskanie kopii dokumentacji reguluje Zarządzenie Dyrektora. Aktualny cennik znajduje się na tablicy ogłoszeń.

Sporządzono na podstawie Instrukcji IN – 4.2.3-02-01.

Bochnia, luty 2017 r.

Pracownicy odpowiedzialni za udostępnianie dokumentacji medycznej w SP ZOZ w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej:

 

Ruch Chorych – Pani Ewelina Martyna

Archiwum – Pani Teresa Szydłowska

Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej

Karta udostępniania akt