Strona głównaInformacje dla pacjentaZasady udostępniania dokumentacji medycznej

Zasady udostępniania dokumentacji medycznej

Wersja do druku

ZASADY UDOSTĘPNIANIA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ – INFORMACJE DLA

PACJENTA

SP ZOZ w Bochni „Szpital Powiatowy” im. Bł. Marty Wieckiej udostępnia dokumentację medyczną Pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu lub osobie upoważnionej przez Pacjenta w sposób i na zasadach określonych w Ustawie o działalności leczniczej (Dz. U. 2016, poz. 1638, tekst jednolity z późn. zm..) oraz Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 roku w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U. 2015, poz. 2069) oraz Ustawy z dnia 6 listopada 2018 r. o prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Formy udostępniania dokumentacji medycznej:

  1. Do wglądu w siedzibie Szpitala.
  2. Poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów, kopii.
  3. Poprzez wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru, z zastrzeżeniem zwrotu po jej wykorzystaniu, jeżeli uprawniony organ lub podmiot żąda udostępnienia oryginałów tej dokumentacji.
  4. Pacjent, osoba upoważniona do otrzymywania kopii dokumentami medycznej archiwalnej, zwraca się do Dyrektora SP ZOZ w Bochni „Szpital Powiatowy” im. Bł. Marty Wieckiej z pisemnym wnioskiem (druk do pobrania na stronie internetowej szpitala, w Ruchu Chorych lub w rejestracjach poradni)) lub odrębnym pismem złożonym lub przesłanym na Dziennik Podawczy o wydanie kopii przez Ruch Chorych.
  5. Kopie dokumentacji medycznej wydawane są przez pracowników Ruchu Chorych po przedstawieniu pisemnej prośby, pozytywnie zaopiniowanej przez Dyrektora SP ZOZ w Bochni „Szpital Powiatowy” im. Bł. Marty Wieckiej oraz wniesieniu opłaty w Kasie SP ZOZ w Bochni „Szpital Powiatowy” im. Bł. Marty Wieckiej.
  • Wydanie kopii następuje w terminie do 7 dni od daty złożenia wniosku.
  1. Wydanie kopii dokumentacji medycznej musi być potwierdzone podpisem wydającego i odbierającego oraz datą wydania. Dokumenty można odebrać w Ruchu Chorych – Pawilon D, Parter, od poniedziałku do piątku w godzinach 07.30-15.05, osobiście lub poprzez osobę wskazaną w upoważnieniu (pełnoletnią) po okazaniu dowodu tożsamości.
  2. Zasady odpłatności za pozyskanie kopii dokumentacji reguluje Zarządzenie Dyrektora. Aktualny cennik znajduje się na tablicy ogłoszeń.

 

Sporządzono na podstawie Instrukcji IN-OS-02

Bochnia, listopad 2018r.

 

Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej