Zapytanie ofertowe: Wykonanie wraz z montażem spustu do bielizny czystej dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni Szpital Powiatowy im. bł. M. Wieckiej

Wersja do druku
Status: Rozstrzygnięty 13.05.2022, godz: 0:00 Sygnatura: DZ-271-2-6-2022

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zadanie pn.:
Wykonanie wraz z montażem spustu do bielizny czystej
dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej

Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wraz z montażem spustu do bielizny czystej dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej.

MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY:
Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 14.04.2022 do godziny 13.00
• pisemnie na adres Samodzielny Publiczny Zakłady Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy im. bł. Marty Wieckiej” ul. Krakowska 31; 32-700 Bochnia, Dziennik Podawczy – Sekretariat Dyrektora pokój nr 3 (koperta zaklejona, opisana
NAZWA WYKONAWCY…………………………….
ADRES WYKONAWCY………………….……….
NUMER TELEFONU…………………………..
Wykonanie wraz z montażem spustu do bielizny czystej dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej – nie otwierać przed ……………. r. (należy wpisać obowiązujący (aktualny) termin składania ofert), liczy się data i godzina wpływu do Zamawiającego:
lub
• drogą elektroniczną, podpisaną kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym na adres zaopatrzenie@szpital-bochnia.pl, liczy się data i godzina wpływu do Zamawiającego.
dopuszcza się przesłanie skanu podpisanej oferty na adres zaopatrzenie@szpital-bochnia.pl, liczy się data i godzina wpływu do Zamawiającego, po warunkiem dosłania oryginału w terminie dwóch dni od wskazanego powyżej.
Oferta nie podpisana zostanie odrzucona.

Dodatkowe materiały: