Zapytanie ofertowe: Dostawa sprzętu jednorazowego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni Szpital Powiatowy im. bł. M. Wieckiej

Wersja do druku
Status: Rozstrzygnięty 31.01.2023, godz: 0:00 Sygnatura: DZ-271-2-3/ZO/2023

Zamawiający zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie pn.:
Dostawa sprzętu jednorazowego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni Szpital Powiatowy im. bł. Marty Wieckiej

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Przedmiotem Zamówienia jest: Dostawa sprzętu jednorazowego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni Szpital Powiatowy im. bł. Marty Wieckiej. Przedmiot Zamówienia został podzielony według następujących pakietów:
Pakiet nr 1 – Akcesoria do zespoleń jelitowych
Pakiet nr 2 – Akcesoria do drenażu
Pakiet nr 3 – Końcówki do noża harmonicznego
Pakiet nr 4 – Akcesoria do znieczuleń i drenażu

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Szczegółowy opis i zakres Przedmiotu Zamówienia zawiera załącznik nr 1A do Zapytania Ofertowego, tj. Formularz asortymentowy – Szczegółowa Oferta Cenowa
MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY:
Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 25.01.2023r. r. do godziny 13:00
• pisemnie, na adres Samodzielny Publiczny Zakłady Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy im. bł. Marty Wieckiej” ul. Krakowska 31; 32-700 Bochnia, Dziennik Podawczy – Sekretariat Dyrektora pokój nr 3 (koperta zaklejona, opisana: Dostawa sprzętu jednorazowego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni Szpital Powiatowy im. bł. Marty Wieckiej – nie otwierać przez ……………. r. (należy wpisać obowiązujący (aktualny) termin składania ofert), liczy się data i godzina wpływu do Zamawiającego:
lub
• drogą elektroniczną, podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym lub podpisem zaufanym na adres zaopatrzenie@szpital-bochnia.pl, liczy się data i godzina wpływu do Zamawiającego.
dopuszcza się przesłanie skanu podpisanej oferty na adres zaopatrzenie@szpital-bochnia.pl, liczy się data i godzina wpływu do Zamawiającego, pod warunkiem dosłania oryginału w terminie dwóch dni od wskazanego powyżej
Oferta nie podpisana zostanie odrzucona.

Dodatkowe materiały: