Zapytanie ofertowe: Dostawa odczynników wraz z dzierżawą aparatury diagnostycznej dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni ,,Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej

Wersja do druku
Status: Rozstrzygnięty 26.01.2021, godz: 13:00 Sygnatura: DZ-271-2-1/2021

Zapytanie ofertowe: Dostawa odczynników wraz z dzierżawą aparatury diagnostycznej dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni ,,Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej

Przedmiot Zamówienia został podzielony według następujących pakietów:
Pakiet nr 1 – Odczynniki do koagulologii wraz z dzierżawą analizatora
Pakiet nr 2 – Test immunoenzymatyczny

MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY:
Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 22.01.2021 do godziny 13.00
• pisemnie na adres Samodzielny Publiczny Zakłady Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy im. bł. Marty Wieckiej” ul. Krakowska 31; 32-700 Bochnia, Dziennik Podawczy – Sekretariat Dyrektora pokój nr 3 (koperta zaklejona, opisana Dostawa odczynników wraz z dzierżawą aparatury diagnostycznej dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej – nie otwierać przez ……………. r. (należy wpisać obowiązujący (aktualny) termin składania ofert), liczy się data i godzina wpływu do Zamawiającego:
lub
• drogą elektroniczną, podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym, na adres zaopatrzenie@szpital-bochnia.pl, liczy się data i godzina wpływu do Zamawiającego.
Oferta nie podpisana zostanie odrzucona.

Dodatkowe materiały: